Tư vấn Bệnh thủy sản


Loài thuỷ sản:

DẤU HIỆU BÊN NGOÀI

Trạng thái bơi: Hoạt động bắt mồi:
Màu sắc da: Tổn thương trên da:
Đặc điểm vây: Đặc điểm mang:
Đặc điểm mắt: Dấu hiệu khác:

DẤU HIỆU NỘI TẠNG

Tổn thương dưới da: Đặc điểm ruột:
Đặc điểm của gan: Đặc điểm của mật:
Bóng hơi: Dấu hiệu khác:

YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG

Nhiệt độ: PH: Oxy hoà tan:

Đặc điểm khác


                                                          

KẾT QUẢ TƯ VẤN